Get Adobe Flash player

Médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata

A kutatás a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány által a TÁMOP-5.5.4.B-09/1 „A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül” pályázati felhívásán nyertes HOZZÁADOTT ÉRTÉK – Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok a társadalmi befogadás terén című pályázat keretében készül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Célunk egy olyan kutatás készítése, amely feltárja a médiahatások és az állampolgári vélemények alakulása, magatartásmódok formálódása közötti összefüggéseket, valamint vizsgálja a romákat sújtó előítéletek megjelenését és a vizsgált célcsoport média-reprezentációját. A médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív szociológiai módszerekkel történik.

 

Tovább

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése

A kutatás az Ökotárs Alapítvány megbízásából és az Autonómia Alapítvány támogatásával készül. Célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok jellemzőinek vizsgálata, a pályázó szervezetek jellegzetes típusainak feltárása. A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálja a pályázatok tartalmát, költségvetését, a projektek innovativitását és a pályázó szervezetek fő jellegzetességeit. A kutatás az Alap pályázati adatbázisára épül, valamint tartalmazza a magyar civil szektorra vonatkozó főbb statisztikai adatok és kutatási eredmények áttekintését is.

 

Tovább

A Téti kistérség napközbeni gyermekellátásai

A kutatás a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.2.1. Gyerekesély Projekt keretében készült. Célja a gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások kistérségi szinten történő feladatellátásának bemutatása a Téti kistérségben. A kutatás arra keresi a választ, hogy a vizsgált kistérség milyen módon tervezi és biztosítja a gyermekekkel kapcsolatos ellátásait és szolgáltatásait, hogyan jellemezhetjük a gyermekekre irányuló szolgáltatások esetében a szervezeti kultúrát, a biztosított szolgáltatások hogyan elégítik ki a kistérségben élő gyermekek és szüleik szükségleteit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családokban élőkre. A kistérség gyermekekre irányuló szolgáltatásai milyen szakmai elvek, filozófiák mentén működnek, valamint az egyes szolgáltatások a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból hogyan valósíthatók meg, mennyiben fenntarthatók?

 

Tovább

Merre visz az út a gyermekvédelemből?

A Kutatás a ’Ne hagyd magad 2’ projekt keretében valósul meg a Kézenfogva Alapítvány megbízásából. Célja a gyermekvédelmi rendszerben nagykorúvá vált, fogyatékossággal fiatal felnőttek helyzetének vizsgálata, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, önálló életkezdési, támogatási stb. szempontból. Célja annak feltárása, hogy a gyermekvédelmi szakellátás rendszeréből (intézményes ellátás – gyermekotthon, különleges gyermekotthon – és nevelőszülői ellátás) milyen utak vezetnek/vezethetnek a felnőtté válással a szociális ellátórendszerbe, illetve az önálló élet megkezdéséhez. Milyen hiányok látszanak a fiatal felnőttek komplex rehabilitációjában az önálló életvezetés segítése terén, módszerekben, szolgáltatásokban, a segítségnyújtás módozataiban? A szakellátásból kikerülő fogyatékos fiatalok vonatkozásában milyen tényezők zárják ki a hatékony társadalmi részvételüket, az esélyegyenlőség és az egyenlő esélyű hozzáférhetőség érvényesülését?

 

Tovább

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, szakmai képzésben részesülők iskolai lemorzsolódása

A középfokú képzésben részt vevő tanulók egyik leghátrányosabb csoportjába tartoznak a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalok. Éppen ezért (2/tkOKAII. iktatási számú) nyertes kutatási pályázatunk keretében 2 régió 1-1 megyéjében azt vizsgáltuk, hogy a család nélkül felnövő fiatalok hogyan tudnak teljesíteni a középiskolában, családi és szocializációs hátrányaikat az oktatási rendszer hogyan tudja kompenzálni, a gyermekvédelemben és oktatásban dolgozó szakemberek hogyan tudják elősegíteni ezen fiatalok sikeres iskolai előmenetelét, későbbi munkaerő-piaci és társadalmi integrációját.

 

Tovább

Küzdelem az ingatlan-visszaélések ellen

Kutatásunk célja, hogy átfogó ismereteket kapjunk az ingatlan-visszaélésekről, azok jogi, társadalmi, gazdasági, szociális okairól és körülményeiről, és ezek mentén policy jellegű javaslatokat dolgozzunk ki a hasonló cselekmények visszaszorítására, valamint a sértettek szélesebb körű védelmére, az áldozatok helyzetének rendezésére.

 

Tovább