Get Adobe Flash player

Átmeneti ellátások fejlesztése

Kutatásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg (26164-3/2018/SZOCSZOLG), fókuszában az átmeneti ellátások fejlesztésének szakmai megalapozása áll. A kutatás célja elsődlegesen annak megismerése, hogy a területi egyenlőtlenségekből fakadó kapacitás- és általában szolgáltatási hiányok hogyan orvosolhatók a meglévő intézményi rendszer bővítésével, korszerűsítésével. Tovább

Fiatalok politikai részvétele a V4 országokban

A kutatás célja, hogy feltárja a visegrádi országokban élő fiatalok társadalmi – politikai értékrendjének néhány jellegzetességét, a politikai és társadalmi aktivitás – passzivitás lehetséges okait, továbbá hogy a 15-24  éves korosztályra mennyire jellemző a radikalizmus iránti hajlam avagy a politikai érdektelenség.
Hipotézisünk szerint a politikával kapcsolatos attitűdök okai között szerepel a felnőtté válás / az önálló élet kezdésének nehézségei: például a megfelelő keresetet biztosító munkahely megszerzése, az önálló lakhatás elérése. Ezért a vizsgálat arra is választ kíván találni, hogy a fiatalok mennyire érzik úgy, hogy képesek befolyásolni az életükkel kapcsolatos döntéseket.
Résztvevők:
Szlovákia: Slovak Youth Council (www.mladez.sk) – projektgazda
Csehország:  Czech Council of Children and Youth (www.crdm.cz)
Magyarország: Rubeus Egyesület
Támogató: Visegrad Fund
Időszak: 2017. március – december
A projekt hivatalos honlapja: http://visegrad.mladez.sk/eng-summary/
A kutatási beszámoló magyar nyelven itt olvasható.

Gyermekvédelemből kikerült fiatal felnőttek életútjának vizsgálata

Az SOS Gyermekfalvak Magyarország megbízásából készült kvalitatív kutatás keretében a gyermekvédelmi rendszerből, elsősorban az SOS Gyermekfaluból kikerültek életútját, az intézményi ellátással / szolgáltatással, illetve az önálló életükkel kapcsolatos tapasztalataikat, emlékeiket kívántuk feltérképezni.

A kutatás keretében összesen 22 interjú készült. Az SOS Gyermekfaluban nevelkedettek közül 10 fővel készült félig strukturált interjú. Emellett megkerestünk 4 fiatalt, akik az állami ellátórendszerben nevelkedtek. Az interjú kérdései 5 fő témakörökre terjedtek ki: a fiatal felnőtt gyermekkora és a családdal való kapcsolata; az SOS Gyermekfaluval / állami gyermekvédelemmel kapcsolatban szerzett tapasztalatok; iskolai életút; önálló életkezdés és jelenlegi helyzet; jövőbeli tervek. Az önálló életkezdésre való felkészülés vonatkozásában figyelmet szentelünk a kapcsolati háló vizsgálatára, valamint az iskolai karrier és a jelenlegi helyzet megítélése kapcsán a munkaerő-piaci pozícióra is. Az SOS Gyermekfaluban nevelkedettek közül 4 főt arra kértünk, hogy jelöljenek meg egy-egy olyan szakembert, aki fontos volt számukra, illetve egy-egy kortársukat, barátjukat, aki családban nőtt fel, hogy az ő nézőpontjukat is megismerhessük.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának vizsgálata

A  kutatás célja a gyermekjóléti szolgáltatások megvalósításának értékelése, megvizsgálva a jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát, javaslattétel  megfogalmazása a jelenleg használt módszerek eredményesebbé tételére a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében, a gyermekjóléti szolgáltatás eredményesebb feladat ellátása érdekében. A kutatás  kvantitatív és kvalitatív módszertanra épül.

A gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Támop – 5.4.1. projektjének keretében készítettünk kutatást. A gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés célja volt, hogy egy olyan koncepciót dolgozzunk ki a gyermekvédelem rendszerének szolgáltatásszervezési gyakorlatára, amely rögzíti, hogy milyen szakmai elvek mentén, milyen módszerekkel lehet meghatározni az ellátási szükségletet, hogyan történik a szolgáltatási szükségletek kapacitásainak prognosztizálása, tervezése, ennek eredményeként a konkrét ellátási erőforrások meghatározása. A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekre épült.

 

Médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata

A kutatás a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány által a TÁMOP-5.5.4.B-09/1 „A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül” pályázati felhívásán nyertes HOZZÁADOTT ÉRTÉK – Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok a társadalmi befogadás terén című pályázat keretében készül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Célunk egy olyan kutatás készítése, amely feltárja a médiahatások és az állampolgári vélemények alakulása, magatartásmódok formálódása közötti összefüggéseket, valamint vizsgálja a romákat sújtó előítéletek megjelenését és a vizsgált célcsoport média-reprezentációját. A médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív szociológiai módszerekkel történik.

 

Tovább

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése

A kutatás az Ökotárs Alapítvány megbízásából és az Autonómia Alapítvány támogatásával készül. Célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok jellemzőinek vizsgálata, a pályázó szervezetek jellegzetes típusainak feltárása. A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálja a pályázatok tartalmát, költségvetését, a projektek innovativitását és a pályázó szervezetek fő jellegzetességeit. A kutatás az Alap pályázati adatbázisára épül, valamint tartalmazza a magyar civil szektorra vonatkozó főbb statisztikai adatok és kutatási eredmények áttekintését is.

 

Tovább